Är det billigare och snabbare att utveckla i annat land? Så här funkar offshore.

Affärer är globala. Utveckling och produktion kan spridas över världen. Snabbare utveckling och sänkta kostnader är grundtanken med utlandsentreprenad eller offshore.
Jörgen Nybrolin och jag samtalar om ämnet.

Vad är offshore och vilken nytta når man med att lägga utvecklingen till ett annat land?

Offshore när det benämns i sammanhang kring mjukvaruutveckling innebär att hela eller delar av utvecklingen placeras i ett annat land. Enskilda företag kan ha egna benämningar på sitt koncept kring offshore. Exempelvis använder mitt företag Sogeti benämningen ’Rightshore’ och inkluderar då utöver leverans från utlandet även bestämda metoder och arbetssätt för utvecklingsprocessen.

Underförstått är att utvecklingen placeras i ett låglöneland så att kostnaden för mjukvaruutvecklingen blir lägre med förflyttningen. En annan viktig nytta som man inte ska bortse ifrån är kapaciteten. I Sverige händer det såklart att vi vid en given tidpunkt inte har tillgänglig kapacitet hos rätt typ av resurser. Genom offshore får vi tillgång till en helt annan mängd välutbildade systemutvecklare. Sogeti som exempel igen har genom vårt systerbolag Cap Gemini tillgång till över 50 000 systemutvecklare bara i Indien.

Vilka är de vanligaste felen man gör gällande offshoreutveckling?

Att man underskattar svårigheten i att fysiskt sitta på olika platser. Eller snarare, man överskattar tilltron till digitala kommunikationshjälpmedel. Det är så lätt idag att säga att avstånd inte spelar någon roll i och med att projektmedlemmar kan kommunicera genom mejl, Skype både utan och med video, TFS och allt vad som nu står till buds.

Hanteras inte detta bättre skapas ett ”vi-och-dem”-klimat på båda platser, vilket hämmar effektiviteten. Det är superviktigt att processen för offshore-leverans omfattar fysisk närvaro. Vilka som behöver ses och i vilken grad är naturligtvis olika från projekt till projekt. I bland krävs det fysisk närvaro under hela projektet av en eller flera representanter från det andra landet, vice versa, eller enstaka besök.

Vilka är de bästa råden gällande offshoreutveckling?

Såklart övergripande samma råd som för all mjukvaruutveckling, det vill säga att man ska ha tydlig kravbild och så vidare, men det förkortar vi bort här. Istället det som blir mer specifikt vid just offshore:

  • Analysera projektet och bedöm var svårigheten ligger. Är det kravhanteringen, systemarkitekturen, integrationer, testprocessen eller något annat? Planera för ansvarsfördelningen och upplägget för den fysiska placeringen av olika projektroller utifrån din analys. Vilka ska sitta lokalt, vilka kan sitta i annat land?
  • Samhörighet och sammanhang är superviktigt för alla individer, oavsett fysisk placering och oavsett yrkesroll. Förstår man inte sitt sammanhang eller känner inte engagemang för sin uppgift blir ingen människa på jorden effektiv i sitt arbete. Avståndet försvårar detta, så gör ditt bästa för att involvera alla projektmedlemmar på bästa tänkbara sätt. Få alla att känna engagemang och så långt som möjligt förståelse för helheten.
  • Var lyhörd och skapa tidigt en dialog för kulturskillnader. Jag har exempelvis hört kompisar i globala produktbolag som av andra europeiska chefer blivit tvingade att resa eller jobba på midsommarafton. ”Det är ju en vanlig fredag”. Relationen och engagemanget hos mina kompisar blev knappast bra under detta tvång. Hur tänker och vad gäller för medarbetarna i teamet som sitter i det andra landet? Vad är viktigt att respektera hos dem? Vad betyder det när en medarbetare säger si men leverar så? Vad kommer det sig? Skapa tidigt en öppen dialog åt båda håll kring detta. Det här är lätt i teorin, men väldigt svårt i praktiken. Kulturskillnader måste tas på allvar för ett effektivt samarbete. Bemöt med respekt.

Tack Jörgen ( https://se.linkedin.com/in/jorgenbengtsson )

Rulla till toppen