Innovativa förslag

Möjligheter och svårigheter att fånga upp medarbetares innovativa förslag.
Här finns mallar med frågor om innovationsförmågan, metoder och en intressant fallstudie. Uppsatsen ”En kvalitativ fallstudie om främjande av innovation, organisationskultur och intraprenörskap” av Jack Elmér

Ladda ner uppsatsen:
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1588411/FULLTEXT01.pdf
Sammanfattning/slutsats: s64
Mallar för frågor: s79

Holmen ABSogeti

#innovationmanagement #innovation

Rulla till toppen