Kategori: Projektledning

Agilt arbetssätt och nyckeln till någotsånär bra arbete

Nu har vi under en tid pratat om att jobba agilt.  Som vi många förstod från början handlar det återigen om människor och inte arbetssätt. Det handlar om att förändra människor och rutiner. ”Människor” har annat att tänka på än arbete och måste hela tiden invigas i det nya arbetssättet. Vi ser att vi numera jobbar målinriktat i team och oftast tvärorganisatoriskt. Det ställer nya krav på hur man arbetar. Det blir viktigt att coacha, stötta och leda med iterationer, ryggdunk och förändringsledningskunskap.

Jag vill inte påstå att jag är perfekt. Ingen är perfekt och det är väl det allt handlar om. Att sträva efter 80% nytta kan räcka. Målet är hela tiden verksamhetsnytta med ett kommunicerat och uttalat positivt resultat för alla intressenter.

En lista som kan användas för att förstå utmaningarna med det agila arbetssättet och vad man bör tänka på för att lyckas med det kontinuerliga arbetet:

 • Öka kommunikationen mellan människor.
 • Se till att förstå varandras begrepp.
 • Glasklara och kommunicerade krav kopplade till nyttan.
 • Processer och rutiner för det mesta.
 • Prioritera verksamheten mot effekt.
 • Tillsätt ansvarsroller
 • Kontinuerligt förändringsarbete
 • Utvärdera och mät

Agilt gör all utveckling nyttig för verksamhet, ledningen och vinsten

Allt fler organisationer vill bli snabbare och anpassa arbetet till en allt mer föränderlig värld. Linjeorganisationen utmanas av nya metoder och idéer,

Inom utveckling används allt som oftast agila metoder för att genomföra projekt på ett mer effektivt sätt. Fokus ligger på nytta och  snabbare resultat.

Nicklas Weman sammanfattar och svarar:

Vad är agilt för dig?

En affärsstrategi. Företagande beskrivs ibland metaforiskt som ett schackspel. Skulle du spela schack med en traditionell strategi var du tvungen att göra upp en plan på förhand, exekvera dina drag och vidhålla kurs oavsett utkomst. När du spelar med en agil verksamhet har du möjlighet att starta i en hypotes, exekvera ett steg i taget, sedan utvärdera och anpassa beroende på hur det går. Ett företag väljer en agil utvecklingsstrategi när det är viktigt att tidigt utvärdera hypoteser kring produkten och den marknad den ska agera på.

Vilka är de vanligaste felen man gör när man ska utveckla enligt en agil metod?

Man glömmer att ställa sig frågan ”varför?”. Ett vanligt misstag är att lista agil verksamhet som ett organisationsmål. Att jobba agilt är en strategi, inte ett mål. Som ledare bör du förankra både vision och progress i affärsverksamheten. Ett annat vanligt fel är att tro att förändring kan ske i ett mötesrum. Vid en agil transformation är en powerpoint bara början. Det är viktigare att medarbetarna ställer frågor än att du har svaren.

Vad är din checklista för bästa resultat gällande agilt utvecklingsarbete?

 • Kontinuerlig förbättring är i hjärtat av all modern utveckling. Lyckas man med det kan man i princip misslyckas med allt annat och ändå vinna marknaden.
 • Uppmuntra team att våga prova nya saker. En organisation kan inte vara agil och stillastående på samma gång
 • Använd ordet experiment istället för förbättring. Experiment ger värdefull data oavsett utfall
 • Skriv förväntning på varje experiment och följ upp och utvärdera resultatet. Det är först vid utvärdering man kan konstatera förbättring
 • Gör förväntningar mätbara. Ibland är objektiv data svår att tillgå, men subjektiva mätvärden kan fungera lika bra. Spotifys ”Squad Health Check model” är ett bra exempel. https://labs.spotify.com/2014/09/16/squad-health-check-model/
 • Fokusera på ett isolerat experiment i taget (divide and conquer). Det finns inget som är så tillfredställande som att bli klar
 • Kom ihåg ”Happy team – happy company”

Den sista var ett citat från en tidigare kollega, som senare kom att bli ett mantra i en av de mest framgångsrika agila konstellationer jag träffat på.

Tack Nicklas ( http://linkedin.com/in/nicklasweman )

 

Effektstyrning gör nytta och effekt i projekt

Det är i användningen nytta skapas. Styr man på nytta och effekt når man användarens förväntningar och behov. Effektstyrning/effektkartläggning är en metod för att få fram det viktiga i projekt och skapa ett framgångsrikt projektresultat.

Magnus Weström och jag pratar om nyttan

Vad är effektstyrning för dig?

Effektstyrning för mig är att styra ett projekt (kan vara produktutveckling, tjänsteframtagning, förändringsarbete mm.) mot att på bästa sätt uppnå den önskade effekten. Detta genom att ta fram, och iterativt arbeta med, en effektkarta.
En effektkarta är, för mig, ett enkelt ramverk för att strukturera mål- och kravbild.

Kortfattat så innebär det att man sätter upp effektmål som definierar VARFÖR man gör något. Effektmålen består av själva målen, samt mätpunkter som definierar vad mål-nivån är och hur man ska mäta att man uppnått dem. Under effektmålen sätter man upp VEM det är som har behov som man ska tillgodose, dvs. användarna.

För varje användare sätter man sedan VAD användarna har för behov. Till behoven kopplar man slutligen HUR vi ska uppfylla dessa behov dvs. funktionerna, designen, tekniken och allt det där andra som vi i IT-branschen tycker är så roligt.

Så vi har inte styrt på effekt tidigare när vi skapat IT-system?

Troligtvis så styr du som läser detta inte mot önskad effekt i det projekt du just nu jobbar i, eller gjort det i något projekt du jobbat i.
Håller du inte med? Låter det hårt? Om du kan svara på frågorna nedan så är jag nog skyldig dig en ursäkt:
– Vilka är de viktigaste verksamhetsnyttorna (effekterna) ni ska uppnå i ditt projekt?
– Hur ska ni mäta effekterna?
– Vad var nivån på mätpunkterna när ni startade?
– Vad är nivån på mätpunkterna just nu?
– Vad är nivån när ni är klara?
– När uppskattar ni att ni uppnått mål-nivån?
– Kan du säga vilka behov, för vilka användare, som varje krav löser? Vilket effektmål är det kopplat till?
– Hur vet ni att användarna har dessa behov?

Vad behöver man göra för att lyckas med effektstyrning?

Helt ovetenskapligt skulle jag vilja definiera följande nivåer av effektstyrnings-mognad:

 1. Man är inte medveten om behovet
 2. Man har insett behovet men vet inte hur man ska börja
 3. Man har gjort en effektkartläggning men inte uppnått önskade effektmål, eller vet inte om man gjorde det eller ej. Oftast beror detta på att man inte gjort en tillräckligt bra initial effektkartläggning baserad på en tillräckligt bra omvärldsbevakning, inte arbetat iterativt med effektkartan under hela projektet, eller så har man inte haft tillräcklig förankring eller uppbackning av den interna organisationen för att fatta beslut baserat på effektkartläggningen
 4. Man styr sina projekt efter vilka effekter man vill att de ska uppnå, och man uppnår konsekvent dessa effekter.

Bedöm utifrån nivåerna var du tycker du och din organisation ligger. Om ni ligger på nivå 1, 2 eller 3 så är det korta svaret att ni borde höra av er så kan vi påbörja arbetet med att uppnå er effektstyrning!

Tack Magnus ( https://se.linkedin.com/in/magnuswestrom )

 

Mer läsning

Lösningen för nyttiga system finns i användningen.

Effektresan uppifrån och ner hjälper dig innan start av projekt i stora organisationer.

 

Är det billigare och snabbare att utveckla i annat land? Så här funkar offshore.

Affärer är globala. Utveckling och produktion kan spridas över världen. Snabbare utveckling och sänkta kostnader är grundtanken med utlandsentreprenad eller offshore.
Jörgen Nybrolin och jag samtalar om ämnet.

Vad är offshore och vilken nytta når man med att lägga utvecklingen till ett annat land?

Offshore när det benämns i sammanhang kring mjukvaruutveckling innebär att hela eller delar av utvecklingen placeras i ett annat land. Enskilda företag kan ha egna benämningar på sitt koncept kring offshore. Exempelvis använder mitt företag Sogeti benämningen ‘Rightshore’ och inkluderar då utöver leverans från utlandet även bestämda metoder och arbetssätt för utvecklingsprocessen.

Underförstått är att utvecklingen placeras i ett låglöneland så att kostnaden för mjukvaruutvecklingen blir lägre med förflyttningen. En annan viktig nytta som man inte ska bortse ifrån är kapaciteten. I Sverige händer det såklart att vi vid en given tidpunkt inte har tillgänglig kapacitet hos rätt typ av resurser. Genom offshore får vi tillgång till en helt annan mängd välutbildade systemutvecklare. Sogeti som exempel igen har genom vårt systerbolag Cap Gemini tillgång till över 50 000 systemutvecklare bara i Indien.

Vilka är de vanligaste felen man gör gällande offshoreutveckling?

Att man underskattar svårigheten i att fysiskt sitta på olika platser. Eller snarare, man överskattar tilltron till digitala kommunikationshjälpmedel. Det är så lätt idag att säga att avstånd inte spelar någon roll i och med att projektmedlemmar kan kommunicera genom mejl, Skype både utan och med video, TFS och allt vad som nu står till buds.

Hanteras inte detta bättre skapas ett ”vi-och-dem”-klimat på båda platser, vilket hämmar effektiviteten. Det är superviktigt att processen för offshore-leverans omfattar fysisk närvaro. Vilka som behöver ses och i vilken grad är naturligtvis olika från projekt till projekt. I bland krävs det fysisk närvaro under hela projektet av en eller flera representanter från det andra landet, vice versa, eller enstaka besök.

Vilka är de bästa råden gällande offshoreutveckling?

Såklart övergripande samma råd som för all mjukvaruutveckling, det vill säga att man ska ha tydlig kravbild och så vidare, men det förkortar vi bort här. Istället det som blir mer specifikt vid just offshore:

 • Analysera projektet och bedöm var svårigheten ligger. Är det kravhanteringen, systemarkitekturen, integrationer, testprocessen eller något annat? Planera för ansvarsfördelningen och upplägget för den fysiska placeringen av olika projektroller utifrån din analys. Vilka ska sitta lokalt, vilka kan sitta i annat land?
 • Samhörighet och sammanhang är superviktigt för alla individer, oavsett fysisk placering och oavsett yrkesroll. Förstår man inte sitt sammanhang eller känner inte engagemang för sin uppgift blir ingen människa på jorden effektiv i sitt arbete. Avståndet försvårar detta, så gör ditt bästa för att involvera alla projektmedlemmar på bästa tänkbara sätt. Få alla att känna engagemang och så långt som möjligt förståelse för helheten.
 • Var lyhörd och skapa tidigt en dialog för kulturskillnader. Jag har exempelvis hört kompisar i globala produktbolag som av andra europeiska chefer blivit tvingade att resa eller jobba på midsommarafton. ”Det är ju en vanlig fredag”. Relationen och engagemanget hos mina kompisar blev knappast bra under detta tvång. Hur tänker och vad gäller för medarbetarna i teamet som sitter i det andra landet? Vad är viktigt att respektera hos dem? Vad betyder det när en medarbetare säger si men leverar så? Vad kommer det sig? Skapa tidigt en öppen dialog åt båda håll kring detta. Det här är lätt i teorin, men väldigt svårt i praktiken. Kulturskillnader måste tas på allvar för ett effektivt samarbete. Bemöt med respekt.

Tack Jörgen ( https://se.linkedin.com/in/jorgenbengtsson )